הודעה בדבר קולות פסולים

תאריך: 25/10/2018

​اعلان بخصوص الأصوات الملغية