תמיכות

המועצה המקומית כפר ברא מודיעה בזאת כי עמותות מקומיות, המבקשות לקבל תמיכה כספית לשנת 2019, מתבקשות להגיש בקשותיהן.

את טפסי הבקשה ופירוט התבחינים לקבלת התמיכה ניתן לקבל כאן באתר המועצה ובגזברות המועצה. 

לפרטים: 073-2461116

ועדת התמיכות תדון רק בבקשות אשר יוגשו כנדרש ואשר צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים. 

להלן נוהל התמיכות והמסמכים הנדרשים למילוי בעת הגשת הבקשה:

ملف
חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא תמיכות לשנת 2006
טפסים לבקשת תמיכה מהמועצה
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019